Menu

Filozofia Chrześcijańska

Informacje dla autorów

I. Zasady ogólne

Tematy kolejnych numerów monograficznych "Filozofii Chrześcijańskiej" są zapowiadane z wyprzedzeniem na stronie internetowej czasopisma. Artykuły związane z tematami poszczególnych numerów można nadsyłać od chwili ukazania się zapowiedzi do terminu podanego w zapowiedzi.

Większość publikowanych w "Filozofii Chrześcijańskiej" materiałów to teksty zamówione, które otrzymały pozytywne recenzje. Artykuły niezamówione zostaną wykorzystane, o ile wpiszą się w tematyczny profil przygotowywanych numerów, otrzymały pozytywne recenzje i spełniają wymogi formalne. Materiały niewykorzystane zostaną odesłane autorowi.

Złożenie artykułu/recenzji/sprawozdania/tłumaczenia/wykładu do publikacji jest równoważne stwierdzeniom: że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) i że nie uczestniczy w żadnym innym procesie edycyjnym

Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.

Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.

Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym prosimy więc nie umieszczać w tekście informacji, ułatwiających rozpoznanie autora.

Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma.

II. Zasady recenzji


 1. Do recenzji każdego artykułu powołani zostają dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki specjalizujący się w tematyce artykułu.
 2. Redakcja gwarantuje anonimowość procesu recenzowania (double-blind review proces).
 3. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 4. Konkluzje recenzji i ewentualne uwagi recenzentów przesyłane są autorom artykułów. W wypadku dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
 5. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją, widniejące na stronie internetowej "Filozofii Chrześcijańskiej" nie pokrywają się z listą recenzentów zaproszonych do współpracy przy kolejnych numerach czasopisma.


III. Zapora ghostwriting i quest authorship

Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych i redakcji publikacji naukowych.

Ghostwriting zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z quest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy czyjś udział jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on wymieniony jako autor czy też współautor publikacji.

Uprzejmie prosimy autorów o wskazanie:

 1. wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania proponowanego naszej redakcji tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału),
 2. informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowywaniem.


W celu powiadomienia o współautorach i źródłach finansowania prosimy autorów o wypełnienie i odesłanie oświadczenia dla autorów (link poniżej). Oświadczenie można przesłać drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu do druku). W wypadku wersji elektronicznej prosimy o skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: zsfch@amu.edu.pl
W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres:

Redakcja czasopisma "Filozofia chrześcijańska", ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

 


IV. Prawa autorskie

Redakcja zastrzega sobie prawa do opracowania tekstu pod względem językowym i edytorskim. Przesłanie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oznacza przekazanie wyłącznych praw autorskich wydawcy "Filozofii chrześcijańskiej", czyli Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza. Jest to równoznaczne ze zgodą na elektroniczną publikację tekstu na stronach czasopisma "Filozofia chrześcijańska", w Repozytorium AMUR, w "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" (CEJSH) oraz BazHum.
W przypadku zamiaru przedruku tekstu publikowanego wcześniej w "Filozofii Chrześcijańskiej", prosimy o zwrócenie się o zgodę do Redakcji. Prośby takie są z reguły rozpatrywane pozytywnie z klauzulą, że ponowna publikacja opatrzona zostanie informacją bibliograficzną na temat pierwodruku.

Umowa autorska_pl (176.5 kB)
Umowa autorska_en (263.5 kB)


V. Wymogi edytorskie


 1. Wymogi ogólne

  1. Artykuł - do 20 stron maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami (1 arkusza wydawniczego - 40 tysięcy znaków ze spacjami).

   Teksty do druku prosimy przygotować w formacie DOC lub RTF, czcionka

   Do artykułu należy dołączyć:

   • tytuł w języku angielskim
   • streszczenie w języku angielskim i polskim (o objętości nie większej niż 500 znaków ze spacjami)
   • słowa kluczowe (po polsku i angielsku)
   • bibliografię w układzie alfabetycznym wg autorów
   • dane autora: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy; pełną nazwę uczelni, do której autor jest afiliowany
  2. Recenzja i sprawozdanie - 5 stron maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami (0,5 arkusza wydawniczego - 20 tysięcy znaków ze spacjami).

 2. Wymogi szczegółowe

  1. Tekst główny:

   Czcionka jednorodna Times New Roman 12 pkt. dla tekstu zasadniczego, 10 pkt. dla przypisów

   Przy wprowadzaniu czcionek specjalnych (greka, hebrajski) należy konsekwentnie w całej publikacji stosować jeden rodzaj czcionki oraz załączyć daną czcionkę na płycie wraz z tekstem zasadniczym

   Odstęp między wierszami 1,5 wiersza

   Wcięcie akapitowe standardowe (1,25 pkt.)

   Marginesy standardowe (2,5 pkt.)

   Numeracja stron ciągła u dołu z prawej strony.

  2. Przypisy:

   U dołu każdej strony, której dotyczą.
   W opisie bibliograficznym inicjał imienia (tylko pierwsza litera - jedyny wyjątek stanowią imiona rozpoczynające się od "Ch" - zachowujemy wówczas obie litery, np. Ch. Schönborn; jeśli autor ma dwa imiona nie robimy spacji między inicjałami) i nazwisko - pismo zwykłe; tytuł książki, artykułu - kursywą; miejsce i rok wydania (kolejne wydania - numer w indeksie górnym) - pismo zwykłe; (wydawcy nie zamieszczamy!), nr strony.

   PRZYKŁADY:
   Ch.A. Bernard, Teologia affettiva, Milano 19852, t. VII, cz. 1, rozdz. 16, s. 32.
   G.K. Meissner, Teologia a współczesność, w: Różne aspekty badań naukowych, red. J. Meyer, Warszawa 1996, s. 456nn.
   Podobnie w przypadku artykułów w czasopismach zamieszczamy: inicjał imienia i nazwisko autora - pismem zwykłym, tytuł artykułu kursywą, nazwę czasopisma - pismo zwykłe + cudzysłów, rok wydania i kolejny nr czasopisma, nr stron - pismo zwykłe.

   PRZYKŁADY:
   G. Barden, On Intellectual Conversion, "Journal of Macrodynamic Analysis" 35 (2003), nr 3, z. 10, s. 117-141.
   J. Orzeszyna, Oblicza samotności we współczesnym świecie, "Poznańskie Studia Teologiczne" t. V: Kobieta - żona, matka, Poznań 2009, s. 198-200.
   W pracach zbiorowych najpierw tytuł, potem nazwisko redaktora (powyżej 3 nazwisk zapisujemy tylko pierwsze nazwisko i dodajemy "i in.").

   PRZYKŁADY:
   The personalities of sudden religious converts, red. R. Velantin, Ch. Smiths, C. Bartnik, London 2003, s. 458.
   Dylematy współczesności, red. J. Jastrzębski i in., Warszawa 2009, s. 234-240.

  3. Inne wskazania:

   Teksty cytowane - pismo zwykłe + cudzysłów z zaznaczeniem opuszczonych fragmentów cytowanego tekstu (stosujemy wtedy […]); w cytowanych fragmentach tekstu stosujemy cudzysłów " ".

   Słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie - kursywa.

   Wyróżnienia w tekście pismem rozstrzelonym (nie stosujemy wytłuszczeń, kursywy ani podkreśleń).

   Tytuły rozdziałów pismem zwykłym (bez wyróżnień np. kursywą, bez kapitalików).

   Sigla biblijne rozdziału z odstępem, numer wersetu bez odstępu, np. 1 Kor 3,9.

   Po adresach do stron internetowych wpisujemy w nawiasie kwadratowym datę dostępu, np. http://www.gramsima.com.pl [dostęp 23.04.2011] oraz usuwamy hiperłącze.

   Znaki interpunkcyjne wpisujemy bezpośrednio za słowem, natomiast spację przed następnym słowem, nie stosujemy spacji przed znakami przestankowymi.

   W bibliografii można podawać nazwy wydawnictw.

   W bibliografii obowiązuje porządek alfabetyczny, inicjały za nazwiskiem.

   W przypisach pomijamy skróty ks. prof. dr, itp. oraz nie uwzględniamy skrótów nazw zgromadzeń zakonnych.

  4. Stosowane terminy i skróty

   Porównaj - por.
   Tłumacz - tłum.
   Redaktor - red.
   Wydawca - wyd.
   Tenże (rozstrzelone)
   Taż (rozstrzelone)
   Tamże
   Przypis autora art., tłumacza - (przyp. A.L.)
   Wydanie, np. trzecie - 20063

   Należy konsekwentnie stosować skróty i oznaczenia w obrębie całej pracy.

  5. Ilustracje

   Autorzy mają obowiązek uzyskać i przedstawić zgodę na publikację towarzyszących artykułom materiałów objętych prawem autorskim (np. fotografii, faksymile, reprodukcji dzieł sztuki). Pliki graficzne powinny mieć rozdzielczość 300 dpi (preferowany format TIF). Każda ilustracja powinna być opatrzona wszelkimi informacjami wymaganymi przez prawa autorskie

   Dostosowanie przez autorów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji w czasopiśmie "Filozofia chrześcijańska".